Forvaltningsrevisjon og undersøkelser

Forvaltningsrevisjon er systematisk vurdering av produktivitet og oppnåelse av målsetning. I tillegg fokuserer forvaltningsrevisjon på etterlevelse av regler. Forvaltningsrevisjon fokuserer også på virkning av økonomi med utgangspunkt i de politiske myndigheters vedtak og forutsetninger.

Forvaltningsrevisjon etter god revisjonsskikk

Vi utfører forvaltningsrevisjon etter gjeldende standarder og god revisjonsskikk. I dag følger vi den standard som er satt av Norges Kommunerevisorforbund når det gjelder forvaltningsrevisjon. Våre revisorer har lang erfaring med kommunal sektor og har spesialkompetanse når det kommer til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon.

Hovedsaklig er det tre ulike undersøkelser vi utfører i forbindelse med forvaltningsrevisjon; beskrivende undersøkelse, vurderende undersøkelse og årsaksundersøkelse. Vi har de siste årene levert flere rapporter om forvaltningsrevisjon til fylkes- og kommunenes kontrollutvalg.

I forbindelse med slike rapporter er vi alltid observante slik at vår uavhengige posisjon som revisor ikke blir satt på spill.

Forvaltningsrevisjon under utarbeidelse

Vi har ofte flere prosjekter der vi er underveis med forvaltningsrevisjon og rapport. Ved å få oppdrag innenfor mange forskjellige områder, har vi i dag opparbeidet oss en helt spesiell kompetanse når det kommer til revisjon i kommunal sektor. I tillegg til forvaltningsrevisjon utfører vi også regnskapsrevisjon, undersøkelser, bistand og veiledning og selskapskontroll.

Vi har også mulighet for å ta på oss selskapskontroll fra kontrollutvalg i kommunene, samt at vi kan vurdere kommunens finansforvaltning og IT-revisjon.