Kommunal regnskapsrevisjon

Våre revisorer har spesielt høy kompetanse i kommunal revisjon og regnskaper og kan i tillegg utføre vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon. Videre kan vi gi verdifull bistand og veiledning i kommunal regnskapsføring.

Dersom dere ønsker veiledning innen kommunal regnskapsføring, avgiftsproblematikk, økonomisk internkontroll eller kvalitetssikring av rutiner og reglementer kan våre kompetanse være en trygghet. Vi kommer med anbefalinger som våre kunder selv må avgjøre om de vil ta hensyn til eller ei.

Når vi gir bistand i forbindelse med kommunal regnskapsføring er vi spesielt oppmerksomme på at vår veiledning ikke kommer i konflikt med revisors uavhengighet. I kommuner kan vi også yte bistand til kontrollutvalg dersom de ber om gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon.

Uavhengig kommunal revisjon


Å være kommunens revisor krever høy kompetanse og viten om kompliserte lovverk. Vi vil alltid fokusere på å være en uavhengig revisor som ønsker å bedre forvaltningen i den kommunale sektoren. Ved å bruke vår erfaring kan vi støtte og hjelpe kommuner på en måte som bidrar til at forvaltningen skjer innenfor de regler og lover som til enhver tid er gjeldende.