Bistand og veiledning

 - Kommunal regnskapsføring
- Avgiftsproblematikk
- Økonomisk internkontroll
- Kvalitetssikring av rutiner og reglementer, f.eks finansreglement

Selskapet kan også levere tjenester til andre på dette området.

Hedmark Revisjon IKS yter bistand og rådgiving som omtalt i strekpunktene over. Vi kommer med anbefalinger som kundene selv må ta stilling til om de vil hensynta eller ikke. Vi er særskilt påpasselig med at våre råd og anbefalinger ikke skal komme i konflikt med revisors uavhengighet.

I kommuner yter vi også bistand til kontrollutvalgene når de ber om særskilte gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon (compliance-området).

Etterlevelsesrevisjon gjennomføres spesielt på områder knyttet til kommunenes etterlevelse av lover om offentlige innkjøp, EU's støtteregler, finansforvaltning, sosialhjelp, spesialundervisning o.l.