Forvaltningsrevisjon

 Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, regeletterlevelse, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger.

Innenfor forvaltningsrevisjon gjennomfører
vi følgende undersøkelser:

- Beskrivende undersøkelser
- Vurderende undersøkelser
- Årsaksundersøkelser

Forvaltningsrevisjonen utføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Hedmark Revisjon IKS følger den standard som er utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert 1.februar 2011.
Det foreligger også en veileder til forvaltningsrevisjon utgitt av NKRF, sist revidert april 2016. Selskapet legger også denne til grunn i sitt arbeide.

De tre siste årene har selskapet bl.a. levert følgende
forvaltningsrevisjonsrapporter til (fylkes-)kommunenes kontrollutvalg:

- Barnevern
- Lærlingeordningen
- Lærerkompetanse
- Spesialundervisning - regeletterlevelse/barns sikkerhet
- Fylkesveger
- Eierinteresser
- Koordingering av tjenester - brukere med psykisk helse og rus
- Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser
- Kontraktsoppfølging
- Heltid/deltid i institusjon og hjemmetjeneste
- Innfordring
- Styring av IKT-satsingen
- Internasjonalt arbeid
- Plan og byggesak
- Bygging av fjernvarmeanlegg
- Ressursbruk i hjemmetjenesten
- Informasjonssikkerhet
- Samhandling NAV - mellom kommunale og statlige tjenester
- Forvaltning av kommunens eiendommer
- Organisering av vaktmestertjenester


Selskapets forvaltningsrevisjonsprosjekter er tilgjengelig i det nasjonale Forvaltningsrevisjonsregister. Registeret er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og NKRF.

Forvaltningsrevisjonsprosjekter som er under utarbeidelse er:
- Næringsutvikling
- Integrering av flyktninger
- Innkjøp/etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser
- Samhandlingsreformen
- Barnevern
- Samhandling NAV
- Internkontroll på kulturområdet