Et kompetansesenter for kommunal revisjon

Hedmark Revisjon IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor.
Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene.

Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer
innenfor de til enhver tid gjeldene rammer og lovverk.

Hedmark Revisjon IKS skal bidra til å trygge en effektiv og troverdig kommunal virksomhet

Vi har skiftet IT-leverandør. E-poster sendt oss tirsdag den 29.08.17 mellom kl 11:45 og kl 20:45 er ikke kommet fram pga omleggingen. Vi ber om at disse sendes på nytt til oss.

Informasjon

Regnskapsrevisjon


Revisjon av kommuneregnskap, regnskap for kommunale foretak, regnskap for interkommunale selskap,
stiftelser, legater og fond etc.

Bistand og veiledning


Vi er særskilt påpasselig slik at våre råd og anbefalinger ikke kommer i i konflikt med revisors uavhengighet.

Nyheter fra NKRF


Ta kontakt med oss

*
*
*
*
*