Et kompetansesenter for kommunal revisjon

Tjenester

Hedmark Revisjon IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor. 

Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene.

Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer innenfor de til enhver tid gjeldene rammer og lovverk. Hedmark Revisjon IKS skal bidra til å trygge en effektiv kommunal virksomhet

HR IKS følger Regjeringens og Helsedirektoratets retningslinjer knyttet til covid19-viruset.  Ansatte i Hedmark Revisjon IKS vil ikke delta i fysiske møter f.o.m. den 13.3.20 og inntil videre.  

Stortinget har den 14.4.20 vedtatt nye frister for avleggelse av revisjonsberetning i (fylkes-)kommuner og (fylkes-)kommunale foretak for regnskapsåret 2019.  Fristen er satt til innen den 15.6.20. Årsregnskap og årsberetning skal være behandlet av fylkesting eller kommunestyre innen 15.9.20.

SSB har videre forlenget fristen for å endelig KOSTRA-rapportere regnskapsdata til 8.6.20
Om oss

Hedmark Revisjon IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Hedmark Revisjon IKS.

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14.(se vedlagte kartskisse). Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 17 representanter, en valgt av kommunestyret eller fylkesting i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Selskapet er bedriftsmedlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) www.nkrf.no og underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (KS Bedrift), se www.ks.no.

Våre eierkommuner er:

 • Innlandet fylkeskommune 18,0%
 • Eidskog kommune 3,0%
 • Elverum kommune 9,0%
 • Engerdal kommune 1,0%
 • Grue kommune 2,5%
 • Hamar kommune 14,0%
 • Kongsvinger kommune 7,5%
 • Løten kommune 3,0%
 • Nord-Odal kommune 2%
 • Ringsaker kommune 14,5%
 • Stange kommune 8,5%
 • Stor-Elvdal kommune 1,5%
 • Sør-Odal kommune 3,5%
 • Trysil kommune 3,5%
 • Våler kommune 2,5%
 • Åmot kommune 2,5%
 • Åsnes kommune 4,0%

Løten

Morten Alm Birkelid

Daglig leder
- Siviløkonom

Tlf.: 911 00 413
morten.alm.birkelid­@hedmark-revisjon.no

Jo Erik Skjeggestad

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Master i offentlig ledelse og administrasjon
- Bachelor i revisjon. Cand.mag

Tlf.: 902 84 725
jo.erik.skjeggestad­@hedmark-revisjon.no

Kjetil Kalager

Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig politikk og ledelse

Tlf.: 482 93 702
kjetil.kalager­@hedmark-revisjon.no

Berit Bøhn


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 916 07 874
berit.bohn­@hedmark-revisjon.no

Tore Nerland

Regnskapsrevisor

Tlf.: 951 98 321
tore.nerland­@hedmark-revisjon.no

Tommy Pettersen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 920 24 731
tommy.pettersen­@hedmark-revisjon.no

Magnus Michaelsen

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 08 925
magnus.michaelsen­@hedmark-revisjon.no

Frank Muller

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 993 99 925
frank.muller­@hedmark-revisjon.no

Hanne Mette Rusten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 406 32 793
hanne.mette.rusten­@hedmark-revisjon.no

Juha Andersson

Regnskapsrevisor
- Master i offentlig revisjon NHH

Tlf.:993 87 485
juha.olavi.andersson@hedmark-revisjon.no

Kristoffer Myklebust Svendsen

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 950 82 401
kristoffer.svendsen­@hedmark-revisjon.no

Kongsvinger

Lina Kristin Høgås-Olsen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Jurist

Tlf.: 952 34 113
lina.hogaas-olsen­@hedmark-revisjon.no

Tormod Østli

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 988 26 443
tormod.ostli­@hedmark-revisjon.no

Erik Timland-Rismoen

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 907 63 970
erik.timland-rismoen­@hedmark-revisjon.no

Terje Harstad

Regnskapsrevisor
- Studier i kommunal økonomi

Tlf.: 951 42 808
terje.harstad­@hedmark-revisjon.no

Kari Lagertha Gjelsnes

Forvaltningsrevisor
- Master i ledelse og org.psykologi

Tlf.: 970 15 355
kari.lagertha.gjelsnes@hedmark-revisjon.no

Tove Brattli

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 971 49 387
tove.brattli­@hedmark-revisjon.no

Ellen Karlsson

Regnskapsrevisor
- Siviløkonom

Tlf.: 474 40 351
ellen.karlsson­@hedmark-revisjon.no

Mathias Grendahl Sem

(pappaperm. tom 15.11.19)
Forvaltningsrevisor
- Master i statsvitenskap

Tlf.: 977 82 624
mathias.grendahl.sem­@hedmark-revisjon.no

Rolf Berg

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf: 908 68 378
rolf.berg­@hedmark-revisjon.no

Tjenester

Regnskapsrevisjon | Undersøkelser | Bistand og veiledning | Forvaltningsrevisjon | Selskapskontroll


Revisjonsplikten for kommuner er regulert i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15. juni 2004 som er gitt med hjemmel i Kommuneloven §§ 78 og 79. Revisjonsplikten omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Selskapet utfører også vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon.

Kontrollutvalgene i kommunene kan også bestille selskapskontroll hos Hedmark Revisjon IKS, jf Kommunelovens § 80.

Regnskapsrevisjon

- Revisjon av kommuneregnskap
- Revisjon av regnskap for kommunale foretak
- Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
- Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
- Revisjon av stiftelser, legater og fond
- Revisjon av beboer- og pasientregnskap
- Revisjon av spillemiddelregnskap
- Særattestasjoner og revisjonsuttalelser
- Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, regeletterlevelse, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger.

Innenfor forvaltningsrevisjon gjennomfører vi følgende undersøkelser:

- Beskrivende undersøkelser
- Vurderende undersøkelser
- Årsaksundersøkelser

Forvaltningsrevisjonen utføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Hedmark Revisjon IKS følger den standard som er utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert 1.februar 2011.
Det foreligger også en veileder til forvaltningsrevisjon utgitt av NKRF, sist revidert april 2016. Selskapet legger også denne til grunn i sitt arbeide.

De tre siste årene har selskapet bl.a. levert følgende
forvaltningsrevisjonsrapporter til (fylkes-)kommunenes kontrollutvalg:
- Barnevern
- Lærlingeordningen
- Lærerkompetanse
- Spesialundervisning - regeletterlevelse/barns sikkerhet
- Fylkesveger
- Eierinteresser
- Koordingering av tjenester - brukere med psykisk helse og rus
- Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser
- Kontraktsoppfølging
- Heltid/deltid i institusjon og hjemmetjeneste
- Innfordring

- Styring av IKT-satsingen
- Internasjonalt arbeid
- Plan og byggesak
- Bygging av fjernvarmeanlegg
- Ressursbruk i hjemmetjenesten
- Informasjonssikkerhet
- Samhandling NAV - mellom kommunale og statlige tjenester
- Forvaltning av kommunens eiendommer
- Organisering av vaktmestertjenester

- Næringsutvikling
- Integrering av flyktninger
- Innkjøp/etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser
- Samhandlingsreformen
- Barnevern
- Samhandling NAV
- Internkontroll på kulturområdet

Selskapets forvaltningsrevisjonsprosjekter er tilgjengelig i det nasjonale Forvaltningsrevisjonsregister. Registeret er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og NKRF.

Bistand og veiledning

- Kommunal regnskapsføring
- Avgiftsproblematikk
- Økonomisk internkontroll
- Kvalitetssikring av rutiner og reglementer, f.eks finansreglement

Selskapet kan også levere tjenester til andre på dette området.

Hedmark Revisjon IKS yter bistand og rådgiving som omtalt i strekpunktene over. Vi kommer med anbefalinger som kundene selv må ta stilling til om de vil hensynta eller ikke. Vi er særskilt påpasselig med at våre råd og anbefalinger ikke skal komme i konflikt med revisors uavhengighet.

I kommuner yter vi også bistand til kontrollutvalgene når de ber om særskilte gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon (compliance-området).
Etterlevelsesrevisjon gjennomføres spesielt på områder knyttet til kommunenes etterlevelse av lover om offentlige innkjøp, EU's støtteregler, finansforvaltning, sosialhjelp, spesialundervisning o.l.

Undersøkelser

Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger:
- Misligheter
- Granskinger

Sekretariat for kontrollutvalg

Selskapet Kontrollutvalgstjenester AS ved Kjetil Solbrækken, lokalisert på Gjøvik, er valgt som kontrollutvalgssekretær for de 4 kommunene på Hedemarken. De 5 kommunene i Sør-Østerdal har opprettet et sekretariat som et interkommunalt samarbeid. Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har kontorsted på Rena, og sekretær er Kristin Moe. De 7 kommunene i Glåmdal har organisert sekretariatet i et interkommunalt selskap. Sekretariatet har lokaler i Fjellgata 4 i Kongsvinger. Leder for Glåmdal sekretariatet IKS er Torgun M. Bakken. Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg betjenes av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på Lillehammer som er et interkommunalt samarbeid tilsvarende det i Sør-Østerdal. Leder for sekretariatet er Øyvind Nyhus.

Kontrollutvalgssekretariatene kan nås på følgende adresser:

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes

Glåmdal Sekretariat IKS
v/Torgun M. Bakken
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER
torgunm.bakken­@gs-iks.no
Tlf 977 36 379

Hedmark fylkeskommune

Kontrollutvalgs­sekretariatet Innlandet
v/ Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
ksi­@oppland.org
Tlf 61 28 93 57 / 906 41 298

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker

Kontrollutvalgs­tjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Teknologivn 6
2815 GJØVIK
kjetil­@kontrollutvalget.no
Tlf 995 77 903

Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Sekretariatet for kontroll­utvalgene i Sør-Østerdal
v/ Kristin Moe
Torget 1
2450 RENA
kristin.moe­@amot.kommune.no
Tlf 951 33 187

Kontakt

Hedmark Revisjon IKS

Org nr: 974 644 576

Beøksdresse og sentralbord hovedkontor:
Kildevn 14
Tlf: 62 43 58 00
post@hedmark-revisjon.no

Postadresse:
Postboks 84,
2341 Løten

Beøksdresse Kongsvinger:
Fjellgata 4

Vet du hvem du vil kontakte?

Se oversikt over ansatte her