Menu
Text

 

 

Et kompetansesenter for kommunal revisjon

Button
Text
Hedmark Revisjon IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor. Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene.
Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer innenfor de til enhver tid gjeldene rammer og lovverk.
Hedmark Revisjon IKS skal bidra til å trygge en effektiv og troverdig kommunal virksomhet
Text

Om oss

 

Hedmark Revisjon IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Hedmark Revisjon IKS.

 

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14.(se vedlagte kartskisse). Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Text

Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 17 representanter, en valgt av kommunestyret eller fylkesting i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Selskapet er bedriftsmedlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) www.nkrf.no og underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (KS Bedrift), se www.ks.no.

 

Text

Våre eierkommuner er:

 • Hedmark fylkeskommune 18,0%
 • Eidskog kommune 3,0%
 • Elverum kommune 9,0%
 • Engerdal kommune 1,0%
 • Grue kommune 2,5%
 • Hamar kommune 14,0%
 • Kongsvinger kommune 7,5%
 • Løten kommune 3,0%
 • Nord-Odal kommune 2%
 
 • Ringsaker kommune 14,5%
 • Stange kommune 8,5%
 • Stor-Elvdal kommune 1,5%
 • Sør-Odal kommune 3,5%
 • Trysil kommune 3,5%
 • Våler kommune 2,5%
 • Åmot kommune 2,5%
 • Åsnes kommune 4,0%
Text

Løten

Text
Morten Alm Birkelid


Daglig leder

- Siviløkonom


Tlf.: 911 00 413
morten.alm.birkelid­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Reidun Vie


Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

- Registrert revisor

Tlf.: 934 90 506
reidun.vie­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Laila Irene Stenseth


Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

- Bachelor i revisjon

Tlf.: 901 12 115
laila.irene.stenseth­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Jo Erik Skjeggestad


Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Master i offentlig ledelse og administrasjon
- Bachelor i revisjon. Cand.mag

Tlf.: 902 84 725
jo.erik.skjeggestad­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Kjetil Kalager


Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig politikk og ledelse

Tlf.: 482 93 702
kjetil.kalager­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Berit Bøhn


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 916 07 874
berit.bohn­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Kristin F. Solvang


Regnskapsrevisor
- NKS-utdanning i offentlig revisjon

Tlf.: 954 33 276
kristin.falldalen.solvang­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Nina Skjefstad


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 951 18 402

Permisjon tom 31.08.2018

Text
Tore Nerland


Regnskapsrevisor

Tlf.: 951 98 321
tore.nerland­@hedmark-revisjon.no

 
Text
Tommy Pettersen


Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 920 24 731
tommy.pettersen­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Magnus Michaelsen


Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 08 925
magnus.michaelsen­@hedmark-revisjon.no

 
Text
Frank Muller


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 993 99 925
frank.muller­@hedmark-revisjon.no

 
Text
Ellen Enger


Konsulent

 

Tlf.: 950 46 134
ellen.enger­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Natallia Hornsletten


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

 

Tlf.: 930 93 795
natallia.hornsletten­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Hanne Mette Rusten


Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

 

Tlf.: 406 32 793
hanne.mette.rusten­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Ayla van Nguyen


Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig ledelse og styring
(vikar tom 30.04.18)

 

Tlf.: 902 39 994
alya.van.nguyen­@hedmark-revisjon.no

 

Text
Kristoffer Myklebust Svendsen

 

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 950 82 401
kristoffer.svendsen­@hedmark-revisjon.no

 
Button
Text

Kongsvinger

Text
Lina Kristin Høgås-Olsen


Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Jurist

 

Tlf.: 952 34 113
kristin.hogaas-olsen­@hedmark-revisjon.no

Text
Tormod Østli


Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 988 26 443
tormod.ostli­@hedmark-revisjon.no

Text
Erik Timland-Rismoen


Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 907 63 970
rismoen­@hedmark-revisjon.no

Text
Terje Harstad

 

Regnskapsrevisor
- Studier i kommunal økonomi

 

Tlf.: 951 42 808
terje.harstad­@hedmark-revisjon.no

Text
Karoline Hovstad


Forvaltningsrevisor
- Master i statsvitenskap

Tlf.: 975 46 047
karoline.hovstad­@hedmark-revisjon.no

Text
Tove Brattli


Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 971 49 387
tove.brattli­@hedmark-revisjon.no

Text
Ellen Karlsson


Regnskapsrevisor
- Siviløkonom

Tlf.: 474 40 351
ellen.karlsson­@hedmark-revisjon.no

Text
Mathias Sem


Forvaltningsrevisor
- Master i statsvitenskap

Tlf.: 977 82 624
mathias.grendahl.sem­@hedmark-revisjon.no

Text
Rolf Berg


Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf: 908 68 378
rolf.berg­@hedmark-revisjon.no

Text

Tjenester

Regnskapsrevisjon | Undersøkelser | Bistand og veiledning | Forvaltningsrevisjon | Selskapskontroll

 

Revisjonsplikten for kommuner er regulert i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15. juni 2004 som er gitt med hjemmel i Kommuneloven §§ 78 og 79. Revisjonsplikten omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Selskapet utfører også vurdering av kommunens finansforvaltning og IT-revisjon.

Kontrollutvalgene i kommunene kan også bestille selskapskontroll hos Hedmark Revisjon IKS, jf Kommunelovens § 80.

Text

Regnskapsrevisjon

 

- Revisjon av kommuneregnskap
- Revisjon av regnskap for kommunale foretak
- Revisjon av regnskap for interkommunale selskap
- Revisjon av kirkelige fellesråd og menighetsråd
- Revisjon av stiftelser, legater og fond
- Revisjon av beboer- og pasientregnskap
- Revisjon av spillemiddelregnskap
- Særattestasjoner og revisjonsuttalelser
- Vurdering av opplegg for økonomisk intern kontroll

 

 

 

Text

 

 

Text

Forvaltningsrevisjon

 

Forvaltningsrevisjon omfatter systematiske vurderinger av økonomi, regeletterlevelse, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra politiske myndigheters vedtak og forutsetninger.

 

Innenfor forvaltningsrevisjon gjennomfører vi følgende undersøkelser:
- Beskrivende undersøkelser
- Vurderende undersøkelser
- Årsaksundersøkelser

 

Forvaltningsrevisjonen utføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk og standarder på området. Hedmark Revisjon IKS følger den standard som er utarbeidet av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), sist revidert 1.februar 2011.
Det foreligger også en veileder til forvaltningsrevisjon utgitt av NKRF, sist revidert april 2016. Selskapet legger også denne til grunn i sitt arbeide.

De tre siste årene har selskapet bl.a. levert følgende
forvaltningsrevisjonsrapporter til (fylkes-)kommunenes kontrollutvalg:
- Barnevern
- Lærlingeordningen
- Lærerkompetanse
- Spesialundervisning - regeletterlevelse/barns sikkerhet
- Fylkesveger
- Eierinteresser
- Koordingering av tjenester - brukere med psykisk helse og rus
- Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser
- Kontraktsoppfølging
- Heltid/deltid i institusjon og hjemmetjeneste
- Innfordring

Text


- Styring av IKT-satsingen
- Internasjonalt arbeid
- Plan og byggesak
- Bygging av fjernvarmeanlegg
- Ressursbruk i hjemmetjenesten
- Informasjonssikkerhet
- Samhandling NAV - mellom kommunale og statlige tjenester
- Forvaltning av kommunens eiendommer
- Organisering av vaktmestertjenester

- Næringsutvikling
- Integrering av flyktninger
- Innkjøp/etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser
- Samhandlingsreformen
- Barnevern
- Samhandling NAV
- Internkontroll på kulturområdet

Selskapets forvaltningsrevisjonsprosjekter er tilgjengelig i det nasjonale Forvaltningsrevisjonsregister. Registeret er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og NKRF.


Text

Bistand og veiledning

 

- Kommunal regnskapsføring
- Avgiftsproblematikk
- Økonomisk internkontroll
- Kvalitetssikring av rutiner og reglementer, f.eks finansreglement

 

Selskapet kan også levere tjenester til andre på dette området.

Hedmark Revisjon IKS yter bistand og rådgiving som omtalt i strekpunktene over. Vi kommer med anbefalinger som kundene selv må ta stilling til om de vil hensynta eller ikke. Vi er særskilt påpasselig med at våre råd og anbefalinger ikke skal komme i konflikt med revisors uavhengighet.

Text
 
I kommuner yter vi også bistand til kontrollutvalgene når de ber om særskilte gjennomganger av spesielle områder innenfor etterlevelsesrevisjon (compliance-området).

Etterlevelsesrevisjon gjennomføres spesielt på områder knyttet til kommunenes etterlevelse av lover om offentlige innkjøp, EU's støtteregler, finansforvaltning, sosialhjelp, spesialundervisning o.l.
Text

Undersøkelser

 

Undersøkelser på bakgrunn av konkrete bestillinger:
- Misligheter
- Granskinger

 

Text

 

 

 

Text

Sekretariat for kontrollutvalg

Text

 

Selskapet Kontrollutvalgstjenester AS ved Kjetil Solbrækken, lokalisert på Gjøvik, er valgt som kontrollutvalgssekretær for de 4 kommunene på Hedemarken. De 5 kommunene i Sør-Østerdal har opprettet et sekretariat som et interkommunalt samarbeid. Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har kontorsted på Rena, og sekretær er Kristin Moe. De 7 kommunene i Glåmdal har organisert sekretariatet i et interkommunalt selskap. Sekretariatet har lokaler i Fjellgata 4 i Kongsvinger. Leder for Glåmdal sekretariatet IKS er Torgun M. Bakken. Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg betjenes av Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet på Lillehammer som er et interkommunalt samarbeid tilsvarende det i Sør-Østerdal. Leder for sekretariatet er Øyvind Nyhus.

Kontrollutvalgssekretariatene kan nås på følgende adresser:

Text
Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes

 

Glåmdal Sekretariat IKS
v/Torgun M. Bakken
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER
torgunm.bakken­@gs-iks.no

Tlf 977 36 379

Text
Hedmark fylkeskommune

 

Kontrollutvalgs­sekretariatet Innlandet
v/ Oppland fylkeskommune
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER
ksi­@oppland.org
Tlf 61 28 93 57 / 906 41 298

Text
Hamar, Løten, Stange og Ringsaker


Kontrollutvalgs­tjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Teknologivn 6
2815 GJØVIK
kjetil­@kontrollutvalget.no
Tlf 995 77 903

Text
Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

 

Sekretariatet for kontroll­utvalgene i Sør-Østerdal
v/ Kristin Moe
Torget 1
2450 RENA
kristin.moe­@amot.kommune.no
Tlf 951 33 187

Googlemap
Image